HTKK mới nhất – HTKK 3.8.5, HTKK 4.0.4

Trang web chính thức Cập nhật phần mềm Hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản mới nhất, phần mềm Hỗ trợ đọc, phần mềm Khai thuế qua mạng iHTKK, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML iTaxViewer theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016, Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài chính và Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ

091 541 23 32