Kiến thức

Những đơn vị được kiểm toán theo Luật Kiểm toán

Theo Luật Kiểm toán độc lập, Có những đơn vị trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền cần phải kiểm toán, những đơn vị kiểm toán vì mục đích cung cấp cho một bên thứ 3 về báo cáo tài chính, hoặc có những đơn vị cần kiểm toán vì mục địch quản trị doanh nghiệp. Vậy Những đơn vị được kiểm toán theo Luật Kiểm toán độc lập. Kiểm toán chúng tôi xin chia sẻ như sau:

  20201025 5f95c4d2d38d5

  1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  20201025 5f95c4d31c0b7

  b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;

  c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

  d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

  2. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

  c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

  d) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

  3. Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

  4. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

  091 541 23 32