Kiến thức

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Kiểm toán BCTC

Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì? Đối tượng kiểm toán Báo cáo tài chính là ai? Quy trình cũng như các phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính như thế nào? Tất cả câu hỏi của các bạn được chukysoca2.net giải đáp qua bài viết dưới đây.

 • Việc cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên
 • Đối tượng kiểm toán? Các doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán?
 • Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Kiểm toán BCTC
 • Báo cáo kiểm toán là gì? Mẫu BCKT CHUẨN nhất hiện nay
Nội dung bài viết
 • 1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?
  • #1.Kiểm toán là gì?
  • #2.Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?
 • 2. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì?
 • 3. Mục tiêu của kiểm toán BCTC là gì?
 • 4. Ý kiến kiểm toán trong Kiểm toán BCTC
 • 5. Phương pháp Kiểm toán Báo cáo tài chính
  • #1. Thử nghiệm kiểm soát
  • #2 Thử nghiệm cơ bản
  • #3 Phương pháp Kiểm toán BCTC của chukysoca2.net
 • 6. Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính 
  • #1. Quy trình kiểm toán BCTC cơ bản
  • #2. Quy trình kiểm toán BCTC của chukysoca2.net
 • 7. Bằng chứng của Kiểm toán
  • #1 Bằng chứng của Kiểm toán là gì?
  • #2 Yêu cầu về bằng chứng kiểm toán
 • 8.  Giá trị dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính của chukysoca2.net
Kiểm toán BCTC là gì
Kiểm toán BCTC là gì

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Để hiểu được kiểm toán báo cáo tài chính là gì trước tiên chúng ta cần tìm hiểu kiểm toán là gì?

#1.Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các hồ sơ, tài liệu và số liệu của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

#2.Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc các kiểm toán viên cùng trợ lý kiểm toán tiến hành thu thập các thông tin bằng chứng kiểm toán để đánh giá về báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm mục đích đưa ra ý kiến về mức độ trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán so với các chuẩn mực đang áp dụng.

2. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì?

Từ định nghĩa về Kiểm toán báo cáo tài chính, có thể thấy được đối tượng của Kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản;
 • Báo cáo tình hình tài chính;
 • Bảng cân kế toán;
 • Kết quả hoạt động kinh doanh; 
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp hoặc gián tiếp);
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Các đối tượng của Kiểm toán báo cáo tài chính cung cấp thông tin tài chính, kinh doanh (tổng quát và chi tiết) và luồng tiền của doanh nghiệp. Ngoài ra các đối tượng của Kiểm toán BCTC còn cung cấp các thông tin của doanh nghiệp về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu bán hàng, giá vốn…cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mời các bạn xem tiếp bài viết: Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán BCTC tại đây.

đối tượng bắt buộc phải kiểm toán BCTC
Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán BCTC

3. Mục tiêu của kiểm toán BCTC là gì?

Mục tiêu chính của Kiểm toán BCTC là giúp người sử dụng hoặc người đọc Báo cáo tài chính tăng độ tin cập với Báo cáo tài chính dựa vào việc KTV đưa ra ý kiến của mình về số liệu trên báo cáo tài chính được lập dựa vào các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không?

Ngoài mục tiêu trên, Kiểm toán BCTC còn giúp doanh nghiệp được kiểm toán thấy được những sai sót, tồn tại của mình qua đó tìm phương hướng giải quyết, khắc phục tình trạng để giảm thiểu rủi ro về thuế, cũng như nâng cao chất lượng của đội ngũ kế toán tại đơn vị và thông tin tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán.

Mục tiêu của Kiểm toán BCTC là gì
Mục tiêu của Kiểm toán BCTC là gì

4. Ý kiến kiểm toán trong Kiểm toán BCTC

Ý kiến kiểm toán trong Kiểm toán BCTC là việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến của mình về tính trung thực, hợp lý trên báo cáo tài chính được kiểm toán.

Các dạng ý kiến Kiểm toán BCTC
Các dạng ý kiến Kiểm toán BCTC

Ý kiến kiểm toán đem đến cái nhìn chung nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Căn cứ trên những nhận xét của kiểm toán viên phần nào thể hiện tình trạng của doanh nghiệp. Nhìn chung, có các loại ý kiến kiểm toán như sau: 

 • Ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần khi BCTC của công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Ý kiến kiểm toán dạng ngoại trừ khi các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được, kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với BCTC; hoặc KTV không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán, nhưng kiểm toán viên kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với BCTC.
 • Ý kiến kiểm toán trái ngược khi dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được, kiểm toán viên kết luận là các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có ảnh hưởng trọng yếu và lan tỏa đối với BCTC.
 • Từ chối đưa ra ý kiến khi được đưa ra trong trường hợp có giới hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục; tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính.
 • Có đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh“: được nêu ra khi KTV thu hút sự chú ý của người sử dụng đối với một vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong BCTC, mà theo xét đoán của KTV, vấn đề đó là đặc biệt quan trọng để người sử dụng hiểu được BCTC thì KTV phải trình bày thêm đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán.
 • Có đoạn “Vấn đề khác” khi KTV thấy cần phải trao đổi về một vấn đề khác ngoài các vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong BCTC, mà theo xét đoán của kiểm toán viên, vấn đề khác đó là thích hợp để người sử dụng hiểu rõ hơn về cuộc kiểm toán, về trách nhiệm của kiểm toán viên hoặc về báo cáo kiểm toán, đồng thời pháp luật và các quy định cũng không cấm việc này thì kiểm toán viên phải trình bày về vấn đề đó trong báo cáo kiểm toán, với tiêu đề “Vấn đề khác” hoặc “Các vấn đề khác”.

5. Phương pháp Kiểm toán Báo cáo tài chính

Phương pháp Kiểm toán Báo cáo tài chính là việc các kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán sử dụng các phương pháp khác nhau dựa trên số liệu, tài liệu doanh nghiệp được kiểm toán cung cấp hoặc thông tin từ bên ngoài nhằm phát hiện sai sót cũng như đánh giá hệ thống quản lý nội bộ tại đơn vị. 

Phương pháp kiểm toán BCTC
Phương pháp kiểm toán BCTC

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, người ta chia các phương pháp kiểm toán thành hai loại:

#1. Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm kiểm soát là thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm đánh giá tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát trong việc ngăn ngừa, hoặc phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu

#2 Thử nghiệm cơ bản

Thử nghiệm cơ bản là thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. Các thử nghiệm cơ bản bao gồm:

 • Kiểm tra chi tiết (các nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh);
 • Thủ tục phân tích cơ bản.

#3 Phương pháp Kiểm toán BCTC của chukysoca2.net

Phương pháp kiểm toán BCTC của chukysoca2.net được thiết kế nhằm cung cấp một chuẩn mực nhất quán của dịch vụ kiểm toán BCTC cho tất cả các khách hàng, được điều chỉnh phù hợp với đặc trưng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.

Phương pháp kiểm toán BCTC của chukysoca2.net
Phương pháp kiểm toán BCTC của chukysoca2.net

Đặc điểm của phương pháp kiểm toán chukysoca2.net đang áp dụng là công việc kiểm toán có sự dẫn dắt trực tiếp của các trưởng nhóm kiểm toán, trưởng phòng kiểm toán, Giám đốc kiểm toán, hướng sự tập trung vào những phần có biểu hiện rủi ro cao nhất trên các báo cáo tài chính, nhằm thực hiện một cuộc kiểm toán chất lượng và hiệu quả.

Phương pháp kiểm toán mới nhất này đòi hỏi KTV phải có có sự hiểu biết sâu về đặc điểm kinh doanh, môi trường KD của khách hàng. Bên cạnh đó, quy trình kiểm toán này cho phép chúng tôi đánh giá rủi ro kiểm toán một cách chính xác và tin cậy, từ đó làm cơ sở để chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ và đưa ra những khuyến nghị có giá trị nhất cho Quý khách hàng.

6. Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính 

Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính là việc Kiểm toán viên xây dựng các bước thực hiện kiểm toán BCTC để thu thập bằng chứng kiểm toán để làm căn cứ của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Quy trình kiểm toán BCTC
Quy trình kiểm toán BCTC

#1. Quy trình kiểm toán BCTC cơ bản

Các quy trình kiểm toán BCTC thông thường trải qua 3 bước cơ bản sau:

 • Lập kế hoạch kiểm toán;
 • Thực hiện kiểm toán;
 • Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán.

#2. Quy trình kiểm toán BCTC của chukysoca2.net

Với chukysoca2.net, Quy trình kiểm toán BCTC được chia ra làm 5 bước như sau:

Bước 1: Xem xét số liệu tại văn phòng Công ty khách hàng

Ở bước này, chukysoca2.net sẽ tập trung vào tìm hiểu về thiết kế và vận hành của hệ hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý Công ty, kiểm tra và đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống và phát hiện cũng như thông báo tới Ban Giám đốc Công ty về những khiếm khuyết của hệ thống, nếu có, và biện pháp khắc phục.

Bước 2: Lập kế hoạch kiểm toán

Dựa trên thông tin thu thập được, chukysoca2.net sẽ:

 • Bố trí nhân viên kiểm toán có đầy đủ chuyên môn cũng như kinh nghiệm phù hợp, phân công công việc trong nhóm và giới thiệu đến Quý Công ty;
 • Thực hiện kiểm tra lại hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán;
 • Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết;

Bước 3: Tham gia chứng kiến kiểm kê

Với sự đồng ý của Quý công ty, chukysoca2.net cử nhân viên xuống kiểm kê bao gồm: Tiền, tài sản lưu động, cố định và các tài sản khác (nếu có) tại văn phòng Công ty thông thường vào thời điểm kết thúc niên độ

Bước 4: Thực hiện các công việc kiểm toán chính thức

Công việc của chukysoca2.net trong bước này sẽ tập trung vào việc kiểm tra, soát xét các số liệu, chứng từ, hồ sơ và sổ sách có liên quan đến các số liệu trên báo cáo, số liệu tài chính do Quý Công ty lập ra, thu thập các bằng chứng kiểm toán làm căn cứ đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính do Quý Công ty lập;

Bước 5: Kết thúc Kiểm toán

Dựa trên các Bằng chứng kiểm toán  và tài liệu thu thập được từ kiểm toán, chukysoca2.net sẽ:

 • Trao đổi với Ban Giám đốc và bộ phận có liên quan về những vấn đề cần xem xét và các bút toán cần bổ sung hoặc điều chỉnh;
 • Tổng hợp số liệu và lập dự thảo Báo cáo kiểm toán;
 • Phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức sau khi nhận được phúc đáp của Quý Công ty về việc chấp nhận dự thảo Báo cáo kiểm toán;
 • Thư quản lý gửi tới Ban Giám đốc của Công ty, trong đó nêu lên các vấn đề còn tồn đọng, yếu kém cũng như sai sót phát hiện ra trong quá trình kiểm toán và đưa ra các kiến nghị và giải pháp khắc phục.

7. Bằng chứng của Kiểm toán

#1 Bằng chứng của Kiểm toán là gì?

Bằng chứng của kiểm toán là tất cả các hồ sơ,tài liệu và thông tin do KTV thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các hồ sơ, tài liệu và thông tin này KTV đưa ra kết luận và từ đó hình thành ý kiến kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán bao gồm những hồ sơ, tài liệu và thông tin chứa đựng trong các tài liệu, sổ kế toán, kể cả báo cáo tài chính và những hồ sơ, tài liệu và thông tin khác.

#2 Yêu cầu về bằng chứng kiểm toán

Yêu cầu về bằng chứng kiểm toán gồm: Tính đầy đủ và tính thích hợp.

Tính đầy đủ là tiêu chuẩn đánh giá về số lượng bằng chứng kiểm toán. Số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập chịu ảnh hưởng bởi đánh giá của kiểm toán viên đối với rủi ro có sai sót trọng yếu và chất lượng của mỗi bằng chứng kiểm toán.

Tính thích hợp là tiêu chuẩn thể hiện chất lượng của bằng chứng kiểm toán, bao gồm sự phù hợp và độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán trong việc giúp KTV đưa ra các kết luận làm cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán. Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán chịu ảnh hưởng bởi nguồn gốc, nội dung của bằng chứng kiểm toán và phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà kiểm toán viên đã thu thập được bằng chứng đó.

8.  Giá trị dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính của chukysoca2.net

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của chukysoca2.net luôn hướng tới chất lượng dịch vụ, uy tín với khách hàng nhằm xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Chúng tôi tự hào khẳng định các dịch vụ kiểm toán luôn được cung cấp bởi đội ngũ Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu và sự cam kết trách nhiệm, dành thời gian cần thiết để tìm hiểu tình hình kinh doanh của khách hàng và đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Giá trị của Báo cáo kiểm toán tài chính
Giá trị của Báo cáo kiểm toán tài chính

chúng tôi không chỉ đơn thuần tập trung cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính mà còn tập trung đặc biệt tới các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng. Cụ thể giá trị chukysoca2.net mang lại cho khách hàng như:

 • Được cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý;
 • Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Tư vấn về thuế và các yêu cầu về việc chấp hành pháp luật về thuế, xem xét thuế như là một phần quan trọng của quá trình kiểm toán theo luật định;
 • Tư vấn chính sách nhân sự, lao động tiền lương của doanh nghiệp.

Trên đây là chia sẻ của Hãng kiểm toán chukysoca2.net (http://chukysoca2.net/)về Kiểm toán báo cáo tài chính. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

091 541 23 32