Kiến thức

Các trường hợp Kiểm toán viên hành nghề không được thực hiện Kiểm toán

Công ty Kiểm toán Es-GLocal xin chia sẻ Các trường hợp Kiểm toán viên hành nghề không được thực hiện Kiểm toán mới nhất hiện nay

  20201025 5f95c4cf4884a

  Kiểm toán viên hành nghề không được thực hiện kiểm toán trong các trường hợp sau đây:

  1. Là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn vào đơn vị được kiểm toán;

  2. Là người giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát hoặc là kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán;

  3. Là người đã từng giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán cho các năm tài chính được kiểm toán;

  4. Trong thời gian hai năm, kể từ thời điểm thôi giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán;

  5. Là người đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề công việc ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính hoặc thực hiện kiểm toán nội bộ cho đơn vị được kiểm toán;

  6. Là người đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề dịch vụ khác với các dịch vụ quy định tại khoản 5 Điều 19, Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 này có ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên hành nghề theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

  7. Có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là người có lợi ích tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp đáng kể trong đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán hoặc là người giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán;

  8. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Mời các bạn xem tiếp:

  • Người bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.
  • Những nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, DN Kiểm toán, CN Kiểm toán
  • Điều kiện dự thi chứng chỉ kế toán viên và chứng chỉ Kiểm toán viên
  • Nội dung ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) và chứng chỉ kế toán viên
  • Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
  • Giá trị của báo cáo kiểm toán viên độc lập
  • Mức vốn góp của kiểm toán viên hành nghề được quy định như thế nào?
  • Những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán
  091 541 23 32