thuedientu.gdt.gov.vn

Chức năng nộp thuế trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn cho phép người nộp thuế lập, gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế và nhận các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử, cụ thuế như sau:

Mục 1/ Giới thiệu chức năng “hoàn thuế”
Mục 2/ Nộp giấy đề nghị hoàn
Mục 3/ Tra cứu giấy đề nghị hoàn

Mục 4/ Nộp hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế
Mục 5/ Xem thông báo kết quả hoàn thuế
Mục 6/ Gởi hồ sơ bổ sung điều chỉnh
Mục 7/ Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

Mục 1: Giới thiệu chức năng

Cho phép người nộp thuế lập, gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế và nhận các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử.

Mục 2: Nộp giấy đề nghị hoàn

Các bước thực hiện:

– NNT vào chức năng <Hoàn Thuế>, chọn <Kê khai trực tuyến>, hệ thống mặc định thông tin như sau:

 • Tờ khai: chọn “ 01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”
 • Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thếKích vào nút <Tiếp tục>

– Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để NSD nhập dữ liệu:

 • Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép NNT tự nhập
 • Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
 • Loại hoàn thuế: cho phép NNT chọn 1 trong 2 lựa chọn: Hoàn dự án đầu tư hoặc Hoàn xuất khẩu
 • Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ – Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế – Đến kỳ tính thuế ở mục II
 • Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II
 • Các chỉ tiêu đánh dấu (*) là các chỉ tiêu bắt buộc nhập
 • Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép NNT nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng
 • Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế ( Từ kỳ – Đến kỳ )
  • Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.
  • Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.
  • Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.
  • Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.
  • Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.

Màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn

 • Kích vào nút  <Nhập lại> để xóa hết dữ liệu đã nhập
 • Kích vào nút <Lưu bản nháp> để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập
 • Kích vào nút <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành:

 

Màn hình hoàn thành kê khai giấy đề nghị hoàn

 • Kích vào nút  <Sửa lại>  để quay lại màn hình kê khai
 • Kích vào nút <Tờ khai XML> để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml
 • NNT kích vào nút <Ký và nộp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

                   ⇒               

Ký điện tử

 • Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xemgiấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab <Hoàn thuế>, chọn tiếp <Tra cứu giầy đề nghị hoàn thuế>

Mục 3Tra cứu giấy đề nghị hoàn

Cho phép người nộp thuế tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế, xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, bổ sung điều chỉnh các giấy đề nghị hoàn, hủy giấy đề nghị hoàn.

Các bước thực hiện:

 • NNT vào  menu <Hoàn thuế>chọn<Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn các tiêu chí sau:
  • Giấy đề nghị hoàn: mặc định giấy đề nghị hoàn “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”    
  • Mã giao dịch điện tử: Cho phép nhập
  • Ngày nộp từ ngày – Đến ngày: Cho phép nhập
  • Kỳ hoàn thuế từ kỳ… Đến kỳ: Cho phép nhập
  • Kích nút <Tra cứu> : hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập

Màn hình tra cứu giấy đề nghị hoàn

 • Hệ thống hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn đáp ứng điều kiện tra cứu ở trên, nếu NNT muốn xem lại giấy đề nghị hoàn thì kích vào giấy đề nghị hoàn cần xem.

Mục 4: Gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế

Cho phép người nộp thuế gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế sau khi đã gửi giấy đề nghị thành công trên Cổng thuedientu.gdt.gov.vn.

Các bước thực hiện:

 • NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút <Hồ sơ gửi kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh>

Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh

Màn hình gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh

 • NNT chọn các tiêu chí:
  • Phụ lục: Cho phép chọn trong combobox giá trị: Hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn
  • Tệp phụ lục: Ấn vào nút <Chọn tệp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel, pdf)


Màn hình upload file

 • NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

            ⇒               

 

 • Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Nộp tờ khai” , hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi đến CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

Mục 5Xem thông báo kết quả hoàn thuế

Cho phép người nộp thuế xem thông báo kết quả hoàn thuế.

Các bước thực hiện:

 • NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế>, Tra cứu thông tin giấy đề nghị hoàn đã gửi tới cơ quan thuế, kích chọn nút “Thông báo”, hệ thống hiển thị danh sách thông báo.


 • Kích chọn cột “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo về máy trạm và xem các thông báo.

Mục 6Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

Cho phép người nộp thuế gửi hồ sơ giải trình bổ sung kèm giấy đề nghị hoàn thuế sau khi đã gửi giấy đề nghị thành công trên Cổng

Các bước thực hiện:

 • NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút <Hồ sơ gửi kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh>

Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh

Màn hình gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh

 • NNT chọn các tiêu chí
  • Phụ lục: Cho phép chọn trong combobox : Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn lần 1; Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn lần 2
  • Tệp phụ lục: Ấn vào nút <Chọn tệp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel, pdf)

Màn hình upload file

 • NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

                     ⇒               

 

 • Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Nộp tờ khai” , hồ sơ bổ sung điều chỉnh sẽ được gửi đến CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

Mục 7Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

Các bước thực hiện:

 • NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút <Hồ sơ gửi kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh >

Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ đính kèm/Hồ sơ bổ sung điều chỉnh

 • NNT chọn các tiêu chí
  • Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong danh sách chọn “Hủy đề nghị hoàn thuế”
  • Hồ sơ: Ấn vào nút <Chọn hồ sơ>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel)

Màn hình upload file

 • NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

              ⇒               

 

Ký điện tử

 • Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Gửi hồ sơ”, hồ sơ Hủy đề nghị hoàn thuế sẽ được gửi CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế.
 • Nếu trong quá trình hoàn thuế điện tử, Quý khách gặp vấn đề gì hãy liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn hoàn thành các bước tiếp theo trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. 
thuedientu.gdt.gov.vn

Chức năng nộp thuế trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn cũng tương tự trên trang nopthue.gdt.gov.vn, nhưng tích hợp thêm nhiều tính năng mới khác rất hữu ích, cụ thuế như sau:
Mục 1/ Giới thiệu chức năng “Tra cứu”
Mục 2/ Lập giấy nộp tiền
Mục 3/ Lập giấy nộp tiền thay

Mục 4/ Phê duyệt giấy nộp tiền
Mục 5/ Tra cứu giấy nộp tiền
Mục 6/ Tra cứu thông báo

Mục 1: Giới thiệu chức năng

Cho phép NNT lập và gửi GNT/ GNT nộp thay sang ngân hàng trên hệ thống eTax. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT): NNT có thể phân quyền chức năng lập GNT và phê duyệt GNT cho các tài khoản khác nhau đảm bảo tính kiểm soát chặt chẽ việc nộp thuế khi NNT có nhu cầu. 

Mục 2: Lập giấy nộp tiền

 • Cho phép người sử dụng lập mới GNT. Để lập giấy nộp tiền, NNT thực hiện:

 Bước 1: NNT chọn menu “ Nộp thuế

 • Hệ thống hiển thị mặc định màn hình Lập giấy nộp tiền

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền.

 • Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
 • Mã số thuế: hệ thống tự động hiển thị mã số thuế của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa
 • Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.
 • Đề nghị NH: Hiển thị danh sách ngân hàng mà NNT đăng ký, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một ngân hàng cụ thể.
 • Trích tài khoản số: Danh sách tài khoản liên kết với ngân hàng của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể.
 • Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, thành phố của Cơ quan thuế mà NNT trực thuộc, cho phép NNT chọn lại nhưng không được phép để trống.
 • Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh, thành phố đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu-tên cơ quan thu.
 • Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.
 • Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cụ. Cho phép NNT chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, thành phố của cơ quan thu đã chọn.
 • Phường/Xã: Cho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn.
 • Chuyển cho KBNN: Danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT, cho phép NNT chọn lại.
 • Nộp vào NSNN: Cho phép NNT chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK8993)
 • Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.
 • Nhấn nút “Truy vấn số thuế PN”: chức năng tham khảo
 • Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Số tiền; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế.
 • Hoặc NNT có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, số tiền, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.

 

 • Nhấn nút “nộp thuế điện tử”: Để tra cứu mã NDKT nếu NNT muốn tìm kiếm.
  • Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT

 • NNT chọn mục NDKT cần tra cứu

 • Nhấn nút “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tra cứu.

Lưu ý:

– Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung kinh tế, kỳ thuế, mã NDKT, mã chương, số tiền không được để trống.

 • Nhấn “Thêm dòng”: Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.
 • Nhấn “Xóa” dòng: Hệ thống xóa bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.
 • Nhấn “thiết lập lại”: Hệ thống xóa hết dữ liệu đã nhập trên giấy nộp tiền.
 • Lưu thông tin giấy nộp tiền: Hệ thống lưu các thông tin đã nhập trên giấy nộp tiền

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành

 • Sau khi nhập đẩy đủ thông tin, NNT nhấn nút “hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền
 • Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:
  • Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.
  • Nếu nội dung GNT vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo
  • Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền

 

 • NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã đúng hay chưa.

   – Nhấn nút “Sửa” quay về màn hình nhập giấy nộp tiền để sửa lại thông tin.

   – Nhấn nút “Xóa” để xóa giấy nộp tiền vừa lập.

   – Nhấn nút “In GNT” để in chi tiết GNT

Bước 4: Nhấn nút “Trình ký

 • Cho phép NNT thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số)
 • Hệ thống hiển thị thông báo “Chờ phê duyệt và ký nộp!”. Nhấn kết thúc để hoàn thành.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và nộp

 • Cho phép NNT thực hiện ký và nộp GNT đã được thành lập thành công.
 • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.

 

Mục 3: Lập giấy nộp tiền nộp thay

 • Cho phép NNT lập GNT nộp thay cho một MST khác.

Bước 1: NNT chọn menu “Lập Giấy Nộp Tiền”, sau đó chọn “Lập giấy nộp tiền nộp thay”.

 • Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền nộp thay

 Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trên màn hình lập giấy nộp tiền nộp thay

 • Thông tin người nộp thay: Đây là thông tin của người thực hiện đăng nhập và là người nộp thay cho MST khác
 • Mã số thuế nộp thay: Hiển thị mặc định MST đã đăng nhập hệ thống eTax.
 • Tên người nộp thay: Hiển thị mặc định tên của MST đã đăng nhập hệ thống eTax
 • Địa chỉ nộp thay: Hiển thị mặc định địa chỉ của MST đã đăng nhập hệ thống eTax.
 • Đề nghị NH: Hiển thị danh sách ngân hàng mà MST đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.
 • Trích TK số: Hiển thị tài khoản ngân hàng tương ứng với NHTM đã chọn trong trường Đề nghị NH ở trên. Tài khoản này sẽ được trích nợ nộp NSNN.
 • Thông tin người thụ hưởng: Đây là thông tin của MST nộp NSNN và được nộp thay bởi MST đăng nhập ở trên
 • Mã số thuế: Nhập MST được nộp thay (MST thụ hưởng)
 • Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế tương ứng với MST thụ hưởng được nhập ở trên.
 • Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị địa chỉ của MST thụ hưởng được nhập.
 • Tỉnh/Tp: Hệ thống hiển thị Tỉnh/TP theo cơ quan quản lý thu của MST thụ hưởng.
 • Cơ quan quản lý thu: Hệ thống tự động hiển thị cơ quan thuế quản lý của MST thụ hưởng.
 • Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã
 • Quận/Huyện: Hệ thống hiển thị danh mục huyện thuộc Tỉnh của cơ quan quản lý thu của MST thụ hưởng.
 • Phường/Xã: Hệ thống hiển thị danh mục xã/phường thuộc huyện đã chọn ở trên.
 • Chuyển cho KBNN: Hệ thống hiển thị danh mục KBNN thuộc tỉnh của cơ quan quản lý thu của MST thụ hưởng.
 • Ghi thu vào NSNN (TK 7111), Thu hồi hoàn (TK 3121), Thu hồi hoàn (8991)
 • Mã NDKT: Nhập/Chọn mã nội dung kinh tế cho khoản nộp NSNN.
 • Nội dung các khoản nộp NSNN: Hiển thị tên nội dung khoản nộp tương ứng với Mã NDKT đã nhập.
 • Mã chương: Hiển thị mã chương tương ứng của MST thụ hưởng, mã chương được phép sửa cho một số khoản nộp đặc biệt theo yêu cầu.
 • Kỳ thuế: NNT nhập kỳ thuế không được lớn hơn kỳ hiện tại, và tự động định dạng theo mm/yyyy
 • Ghi chú: Nhập nội dung ghi chú tương ứng với từng khoản nộp.

        Lưu ý:

 • Lập giấy nộp tiền thay không cho phép truy vấn sổ thuế.

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NNT nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền.

Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:

 • Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.
 • Nếu nội dung GNT vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo.
 • Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.

 

 • NNT có thể thực hiện các chức năng: Sửa, Xóa, Trình ký, Ký và nộp; In GNT giống như thực hiện tại màn hình lập giấy nộp tiền.

 

Mục 4: Phê duyệt giấy nộp tiền

 • Cho phép NNT (người giữ chữ ký số) vào phê duyệt giấy nộp tiền.

Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn “Phê duyệt giấy nộp tiền

 • Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách giấy nộp tiền đã trình ký

Bước 2: Chọn Giấy nộp tiền cần phê duyệt, chọn “Hiển thị”

 • Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết giấy nộp tiền.
 • NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin trước khi phê duyệt.
 • Nhấn “Quay lại” để quay lại danh sách giấy nộp tiền đã trình ký
 • Nhấn “In GNT” để in chi tiết GNT

Bước 3: Nhấn nút “Ký và nộp

 • Cho phép NNT (người giữ chữ ký số) ký duyệt chứng từ.
 • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới cơ quan thuế

 

Mục 5: Tra cứu giấy nộp tiền

 • Cho phép NNT tra cứu danh sách các GNT đã được NNT lập trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp “Tra cứu giấy nộp tiền”.

 • Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu giấy nộp tiền.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu giấy nộp tiền.

 • Mã giao dịch: mã giao dịch được sinh ra khi nộp giấy nộp tiền thành công tới CQT
 • Mã số thuế người nộp
 • Số giấy nộp tiền: số giấy nộp tiền do cơ quan thuế sinh
 • Ngày lập GNT từ ngày: Ngày lập GNT, hệ thống tự động hiển thị ngày hiện tại, không được phép để trống
 • Ngày lập GNT Đến ngày
 • Ngày gửi GNT từ ngày
 • Ngày gửi GNT Đến ngày
 • Trạng thái: các trạng thái của chứng từ
 • Số chứng từ ngân hàng: Số chứng từ do ngân hàng sinh ra.
 • Số tài khoản:
 • Ngân hàng: Danh mục các ngân hàng.

Lưu ý:

 • Từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày.

Bước 3: Nhấn nút “Tra cứu”.

 • Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

       * Trường hợp, GNT thuộc trạng thái “Đã lập GNT” sẽ hiển thị các chức năng “Xóa”, “Chi tiết”, “Tải về”, “Thông báo

       * Trường hợp, GNT thuộc các trạng thái còn lại sẽ hiển thị các chức năng “Chi tiết”, “Tải về”, “Thông báo

 • Nhấn “Xoá

       – Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn thực hiện xóa GNT này không?” với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.

 

       – Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện xóa GNT khỏi hệ thống và thông báo kết quả thực hiện cho NNT.

 

       – Nhấn “Cancel”: hệ thống đóng màn hình xác nhận và dừng thực hiện chức năng xoá GNT.

 

 • Nhấn “Chi tiết

 

      – Cho phép NNT xem thông tin chi tiết GNT được chọn và cho phép điều hướng thực hiện các tác vụ để xử lý hoặc hoàn thành việc nộp GNT.

 

*Trường hợp GNT ở trạng thái “Đã lập GNT”.

 

–   Hệ thống hiển thị tất cả các chức năng cho phép thực hiện: Sửa, Xóa, Trình ký, Ký và nộp, In GNT, Quay lại. 

 

*Trường hợp GNT ở trạng thái “Đã trình ký”.

 

–   Hệ thống hiển thị các chức năng cho phép thực hiện: Sửa, Xoá, Ký và nộp, In GNT, Quay lại.

 

*Trường hợp GNT ở các trạng thái còn lại.

 

 •      Nhấn “Tải về

                    – Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file GNT dạng XML về máy tính.

                    – NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

 •      Nhấn “Kết xuất

                    – Hệ thống thực hiện kết xuất danh sách dữ liệu kết quả tra cứu ra file excel. Đồng thời, hiển thị màn hình chức năng cho phép NNT lưu file xuống máy tính.

                     – NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

 • Nhấn “Thông báo”

                      – Trường hợp GNT ở trạng thái “Đã lập GNT”, “Đã trình ký”: hệ thống hiển thị thông báo “Giấy nộp tiền này chưa có thông báo”

                      – Trường hợp GNT ở các trạng thái còn lại: hệ thống hiển thị chi tiết thông báo liên quan tới GNT tương ứng.

 

Mục 6: Tra cứu thông báo

 • Cho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo liên quan tới nộp thuế và thay đổi thông tin tài khoản được gửi cho NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp “Tra cứu thông báo

– Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu thông báo.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

 • Mã giao dịch:
 • Cơ quan thông báo: bao gồm Cơ quan thuế hoặc ngân hàng
 • Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ thống
 • Ngày thông báo từ ngày: hệ thống tự động hiển thị ngày hiện tại và không được để trống
 • Ngày thông báo đến ngày: hệ thống hiển thị tự động ngày hiện tại và không được để trống

            Lưu ý:

 • Từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày.

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

 • Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

 • Nhấn “Chi tiết”: Hệ thống hiển thị chi tiết thông báo.
 • Nhấn “In thông báo”: cho phép NNT in chi tiết thông báo.
 • Nhấn “Quay lại”: hệ thống đóng màn hình xem chi tiết thông báo.
 • Nhấn “Tải về
 • Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.
 • NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

 

thuedientu.gdt.gov.vn

Chức năng khai thuế trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn cũng tương tự trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn, nhưng tích hợp thêm nhiều tính năng mới khác rất hữu ích, cụ thuế như sau:
Mục 1/ Giới thiệu chức năng “Tra cứu”
Mục 2/ Tra cứu nghĩa vụ kê khai
Mục 3/ Đăng ký tờ khai
Mục 4/ Kê khai trực tuyến
Mục 5/ Nộp tờ khai XML
Mục 6/ Trình ký
Mục 7/ Đăng ký địa bàn vãng lai

Mục 1: Giới thiệu chức năng

 • Cho phép NNT kê khai, nộp tờ khai, trình ký các hồ sơ khai thuế, ngoài ra hỗ trợ cho NNT tra cứu thông tin nghĩa vụ kê khai do CQT đang quản lý để tránh các trường hợp khai sai nghĩa vụ thuế.

 

Mục 2: Tra cứu nghĩa vụ kê khai

 • Cho phép NNT truy vấn nghĩa vụ kê khai của NNT trên ứng dụng Etax

Bước 1: NNT chọn menu “Kê khai

 • Hệ thống thuedientu hiển thị mặc định màn hình giao diện Truy vấn nghĩa vụ kê khai

Bước 2: Nhấn nút “Tra cứu

 • Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị loại nghĩa vụ kê khai của NNT

 

 

Mục 3: Đăng ký tờ khai

– Cho phép NNT đăng ký tờ khai qua mạng. Để đăng ký tờ khai NNT thực hiện:

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Đăng ký tờ khai

 • Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng.

Bước 2: Chọn “Đăng ký thêm tờ khai

 • Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai chưa đăng ký.

Bước 3: Tích chọn tờ khainhập kỳ bắt đầu, sau khi chọn các tờ khai cần kê khai trên hệ thống, NNT chọn “Tiếp tục

 • Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa chọn đăng ký.

Bước 4: NNT chọn “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký tờ khai.

 

Mục 4: Kê khai trực tuyến

 • Cho phép NNT kê khai trực tiếp dữ liệu tờ khai trên hệ thống eTax thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1: NNT chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Kê khai trực tuyến

 • Hệ thống hiển thị màn hình kê khai trực tuyến

Bước 2: NNT chọn tờ khai kê khai trực tuyến

 • Tờ khai: bao gồm danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng
 • Cơ quan thuế: hiển thị mặc định cơ quan thuế quản lý, không cho phép sửa
 • Loại tờ khai: bao gồm: tờ khai chính thức, tờ khai bổ sung
 • Kỳ kê khai: nhập kỳ kê khai

Bước 3: Nhấn nút “Tiếp tục

 • Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết tờ khai, NNT thực hiện kê khai.

 • Nhấn nút“Thêm phụ lục” Cho phép NNT thêm phụ lục cho tờ khai
 • Nhấn nút “Xóa phụ lục” Cho phép xóa phụ lục khỏi tờ khai
 • Nhấn nút “Nhập lại” Cho phép xóa hết dữ liệu NNT đã nhập
 • Nhấn nút “Lưu bản nháp” Cho phép NNT lưu lại thông tin đã kê khai trên tờ khai

Bước 4: Chọn “Hoàn thành kê khai

 • Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành kê khai, NNT kiểm tra lại thông tin đã kê khai.

 • Nhấn nút “Sửa lại” Quay lại màn hình kê khai
 • Nhấn nút “Tờ khai XML” Cho phép NNT kết xuất tờ khai về máy trạm định dạng xml

Bước 5: Chọn “Ký và nộp tờ khai

 • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.

Lưu ý:

 • Sau khi tờ khai được gửi thành công tới cơ quan thuế, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử có chữ ký điện tử của TCT vào địa chỉ email đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử.

 

Mục 5: Nộp tờ khai XML

– NNT sử dụng ứng dụng HTKK theo phiên bản mới nhất hoặc phiên bản đáp ứng mẫu tờ khai mới nhất đối với tờ khai mà NNT cần kê khai theo quy định.

Bước 1: NNT vào ứng dụng HTKK

 • Chọn tờ khai cần kê khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai.

 • NNT chọn “Kết xuất XML” từ ứng dụng HTKK về máy tính

 • Chọn “Ghi” để lưu và “Kết xuất XML” để lưu file về máy tính.

Bước 2: Trên hệ thống thuedientu NNT chọn “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Nộp tờ khai XML

 • Hệ thống hiển thị màn hình Nộp tờ khai thuế định dạng xml

Bước 3: NNT chọn “Chọn tệp tờ khai” để chọn file upload

 • Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, NNT chọn file đã kết xuất từ ứng dụng HTKK ở bước 1.

Bước 4: Chọn “Ký điện tử

 • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, Hệ thống báo ký điện tử thành công

Bước 5: Chọn “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.

 • Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi tới Cơ quan thuế

 

Mục 6: Trình ký

 • Cho phép NNT (người lập tờ khai không giữ chữ ký số) lập tờ khai, trình tới người ký duyệt tờ khai (người giữ chữ ký số), dùng chữ ký số ký điện tử lên tờ khai và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Trình ký

 • Hệ thống hiển thị màn hình Trình ký

Bước 2: Chọn “Chọn tệp tờ khai” để mở file cần trình ký

 • Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, NNT chọn file và nhấn nút “Open”

 • Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai trình ký

 • Nhấn nút “chức năng tra cứu trong thuedientu width=” để hủy file trình ký
 • Nhấn nút “chức năng tra cứu trong thuedientu width=” để tới giao diện đính kèm phụ lục đối với các tờ khai và thông báo có phụ lục đính kèm.

Bước 3: Chọn “Ký và nộp tờ khai

 • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế
 • Sau khi ký và nộp tờ khai thành công, hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi đến Cơ quan thuế.

 

Mục 7: Đăng ký địa bàn vãng lai

– Cho phép NNT đăng ký thêm Cơ quan thuế nơi phát sinh khoản thu. Để đăng ký địa bàn vãng lai, NNT thực hiện:

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Đăng ký địa bàn vãng lai

 • Hệ thống thuedientu hiển thị danh sách đăng ký địa bàn vãng lai.

Bước 2: NNT tích chọn Cơ quan thuế vãng lai, sau đó chọn “Đăng ký

 • Hệ thống hiển thị danh sách cơ quan thuế vãng lai đã đăng ký

 • Nhấn nút “Đăng ký thêm mới cơ quan thuế vãng lai” Cho phép NNT đăng ký thêm địa bàn vãng lai.
 • Nhấn nút “Đăng ký ngừng cơ quan thuế vãng lai” Cho phép NNT ngừng kê khai thuế đối với Cơ quan thuế vãng lai đã tích chọn.


Sưu tầm và biên soạn. 

Quý khách có thể xem thêm nhiều bài viết hướng dẫn sử dụng chức năng thuế điện tử Etax mới tại đây.

 

thuedientu.gdt.gov.vn

Bài viết này giới thiệu chức năng Tra cứu trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn và hướng dẫn cách Tra cứu tờ khai hay thông báo nộp thuế …”, chi tiết như sau:

Mục 1/ Giới thiệu chức năng “Tra cứu”
Mục 2/ Hướng dẫn thao tác “Tra cứu thông báo nộp thuế”
Mục 3/ Hướng dẫn thao tác “Tra cứu thông báo khai thuế”

Mục 4/ Hướng dẫn thao tác “Tra cứu tờ khai”

Mục 1: Giới thiệu chức năng

Cho phép NNT có thể tra cứu các hồ sơ khai thuế đã gửi đến CQT, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ khai, nộp thuế. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ thêm Tra cứu số thuế phải nộp (Số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau); Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế (Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, Số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ Cơ quan Thuế)


Mục 2
: Thông báo nộp thuế

 • Cho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo liên quan tới nộp thuế và thay đổi thông tin tài khoản được gửi cho NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo nộp thuế

 • Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu thông báo.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

Mã giao dịch: Quý khách có thể không nhập phần này.

Cơ quan thông báo: bao gồm Cơ quan thuế hoặc ngân hàng

Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ thống

Ngày thông báo từ ngày: hệ thống tự động hiển thị ngày hiện tại và không được để trống

Ngày thông báo đến ngày: hệ thống hiển thị tự động ngày hiện tại và không được để trống

*Lưu ý:

– Từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày.

Bước 3Nhấn “Tra cứu”.

– Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

– Nhấn “chi tiết”: Hệ thống hiển thị chi tiết thông báo.

– Nhấn “In thông báo”: cho phép NNT in chi tiết thông báo.

– Nhấn “quay lại”: hệ thống đóng màn hình xem chi tiết thông báo.

– Nhấn “Tải về

– Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.

– NNT chọn  thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

 

Mục 3: Thông báo khai thuế

Cho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo liên quan tới khai thuế được gửi cho NNT trên hệ thống.

Bước 1NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo khai thuế

 • Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình Thông báo khai thuế

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

– Mã giao dịch:

– Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ thống

– Ngày thông báo từ ngày:

– Ngày thông báo đến ngày:

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

– Hệ thống thuedientu thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

– Nhấn “Tải về

– Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.

– NNT chọn  thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

 

Mục 4: Tra cứu tờ khai

– Cho phép người sử dụng tra cứu tất cả các tờ khai liên quan tới khai thuế được gửi cho NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Tờ khai

– Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình Tờ khai

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

– Tờ khai: bao gồm các tờ khai có trên hệ thống

– Mã giao dịch:

– Ngày ngày nộp từ ngày:

– Ngày ngày nộp đến ngày:

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

– Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

=> Nhấn “Tải về

– Hệ thống thuedientu hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.

– NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

=> Nhấn “ Thông báo

– Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thông báo Mục 1, Mục 2 liên quan tới tờ khai.

Cho phép NNT tải thông báo về máy tính.

=> Nhấn “Gửi phụ lục

– Đối với các tờ khai được đính kèm phụ lục, hệ thống hỗ trợ NNT đính kèm phụ lục.

– NNT chọn “Chọn tệp tờ khai” mở file upload.

– Chọn “Ký điện tử” hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.

– NNT nhập đúng mã PIN chữ ký số và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công.

– Chọn “Nộp tờ khai” để gửi phụ lục tới cơ quan thuế, hệ thống hiển thị danh sách phụ lục đã gửi thành công.

Quý khách có thể xem các hướng dẫn sử dụng các mục chức năng khác trên thuedientu.gdt.gov.vn tại đây.

 

thuedientu.gdt.gov.vn

Sau khi đăng ký các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ được sở kế hoạch đầu tư sở tại cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Để thực hiện đăng ký tài khoản thuế điện tử cho doanh nghiệp mới thì trước hết quý doanh nghiệp phải có Chữ ký số. cụ thuế như sau:
Bước 1/ Truy cập trang thuedientu
Bước/ Chọn đăng nhập hệ thống
Bước/ Bấm đăng ký

Bước/ Nhập thông tin
Bước/ Kiểm tra thông tin
Bước/ Đăng ký

 Bước 1: Truy cập theo địa chỉ: http://thuedientu.gdt.gov.vn/

  

Bước 2  Bên tay phải màn hình có Mục đăng nhập hệ thống >> Doanh nghiệp


Bước 3 : Góc trên cùng bên tay phải màn hình có mục “ Đăng Ký ” các bạn click vào đó. Hệ thống chuyển sang trang đăng ký tài khoản như dưới đây. Quý khách nhập Mã Số Thuế của doanh nghiệp vào. >> Click vào ” Tiếp Tục


Hệ thống chuyển sang trang đăng ký tài khoản như dưới đây. Quý khách nhập Mã Số Thuế của doanh nghiệp vào. >> Click vào ” Tiếp Tục


Bước 4 : Sau khi nhập xong mã số thuế doanh nghiệp >> Tiếp Tục đến trang thông tin như sau: tất cả các doanh nghiệp khi đăng ký mới thông tin sẽ kiểm tra lần lượt các thông tin: Mã số thuế, Tên người nộp thuế, địa chỉ… Lúc này Quý khách nhập bổ sung thêm các thông tin như:

– Người đại diện theo pháp luật.

– Điện thoại.

– Email.

– Số serial CKS chính 

– Tổ chức cấp CKS chính 

– Mật Khẩu đăng nhập

* Lưu ý:  Lúc này các bạn cần phải cắm USB chữ ký số vào để hệ thống tự đọc mã thông tin trên chữ ký số nhé.

Kiểm tra kỹ thông tin đã nhập vì những số điện thoại và email, hay các thông tin liên quan để cơ quan thuế có thể gửi thông báo phản hồi, đồng thời là cơ sở để Quý khách có thể quản lý hay thay đổi nội dung đã đăng ký:

 

Bước 5 : Bấm Tiếp tục => Hệ thống trả về thông tin như sau


Click tiếp tục sẽ hiện ta bản Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử => Ký và gửi


Nhập mã pin chữ ký số => Đăng nhập để hoàn thành việc ký điện tử và nộp bản Đăng ký giao dịch điện tử.

 

Bước 6Thông báo như dưới đây thì Quý khách đã thực hiện xong phần đăng ký.

 

Kết thúc quá trình đăng ký, người nộp thuế sẽ nhận được kết quả trả về trong email. Nếu công ty có đăng ký Nộp thuế điện tử thì nộp thêm giấy ủy quyền trích nợ cho ngân hàng, mẫu biểu liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản để được cung cấp.

Tại đây hệ thống thuế Etax sẽ hiển thị thêm các bước làm tiếp theo. Cty cần tải bản đăng ký nộp thuế điện tử theo ngân hàng đã chọn, điền đầy đủ thong tin và ký tên đóng dấu. Thao tác này cty có thể thực hiện ngoài trụ sở chi nhánh ngân hàng nếu thông tin cần nhập bị thiếu hay không chính xác.

Tiếp đến công ty cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như giấy phép kinh doanh, con dấu, giấu ủy quyền, các thông tin về tài khoản ngân hàng có liên quan và ra chi nhánh ngân hàng để họ kiểm tra và kích hoạt, hoàn tất công việc tại ngân hàng.

Sau cùng Quý khách về check email đã nhập tại bản đăng ký sử dụng dịch vụ thuedientu.gdt.gov.vn, thường thì trong vòng 1-2 ngày sẽ có tài khoản đăng nhập, nếu lâu hơn vẫn chưa có thì Quý khách nên chủ động điện thoại đến cơ quan thuế hay ngân hàng để được kiểm tra và yêu cầu gửi lại thông tin tài khoản, tiến hành thực hiện các nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế… trên etax thuedientu.gdt.gov.vn kịp thời nhất, tránh các trường hợp phát sinh không đáng có.
Quý khách có thể xem thêm các bài viết chia sẻ cách sử dụng hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn chính xác nhất.